Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

कृत्रिम गवत गवत जमीन मागील अंगण कमी

Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

कृत्रिम हरळीची मुळे असलेला जमिनीचा पृष्ठभाग (गवताळ जमीन) गवत जमीन सिंथेटिक हरळीची मुळे असलेला लॉन

Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

सार्वजनिक उद्यानाच्या बागेत ढगांच्या आकाशाच्या पार्श्वभूमीवर एका तलावाच्या बाजूला हिरव्या गवत लॉन, पाम आणि हिरवीगार झाडे